Wednesday, 29 April, 2009

రజనీకాంత్ ...!

ఎవరో ఫార్వర్డ్ చేసిన మెయిలిది. అసలు రచయిత ఎవరో తెలియదు. హాస్యం పాళ్ళు తగ్గకుండా తెలుగులోకి అనువదించటం నావల్ల కాలేదు. అందుకని ఆంగ్లంలోనే పోస్టు చేస్తున్నా. రజనీకాంత్ వీరాభిమానులెవరైనా వుంటే సరదాగా తీసుకోండి.
 • Rajanikanth makes onions cry
 • Rajanikanth can delete the Recycle Bin.
 • Ghosts are actually caused by Rajanikanth killing people faster than Death can process them.
 • Rajanikanth can build a snowman..... out of rain.
 • Rajanikanth can strangle you with a cordless phone.
 • Rajanikanth can drown a fish.
 • When Rajanikanth enters a room, he doesn't turn the lights on,............ he turns the dark off.
 • When Rajanikanth looks in a mirror the mirror shatters, because not even glass is stupid enough to get in between Rajanikanth and Rajanikanth.
 • Brett Favre can throw a football over 50 yards. Rajanikanth can throw Brett Favre even further.
 • The last digit of pi is Rajanikanth. He is the end of all things.
 • Rajanikanth does not know where you live, but he knows where you will die.
 • Bullets dodge Rajanikanth.
 • A Handicap parking sign does not signify that this spot is for handicapped people. It is actually in fact a warning, that the spot belongs to Rajanikanth and that you will be handicapped if you park there.
 • Rajanikanth' calendar goes straight from March 31st to April 2nd, no one fools Rajanikanth.
 • If you spell Rajanikanth wrong on Google it doesn't say, "Did you mean Rajanikanth?" It simply replies, "Run while you still have the chance."
 • Rajanikanth can do a wheelie on a unicycle.
 • Once a cobra bit Rajanikanth' leg. After five days of excruciating pain, the cobra died.
 • When Rajanikanth gives you the finger, he's telling you how many seconds you have left to live.
 • Rajanikanth can kill two stones with one bird.
 • Rajanikanth was once on Celebrity Wheel of Fortune and was the first to spin. The next 29 minutes of the show consisted of everyone standing around awkwardly, waiting for the wheel to stop.
 • Leading hand sanitizers claim they can kill 99.9 percent of germs. Rajanikanth can kill 100 percent of WHATEVER he wants.
 • There is no such thing as global warming. Rajanikanth was cold, so he turned the sun up.
 • Rajanikanth can set ants on fire with a magnifying glass. At night.
 • Rajanikanth has a deep and abiding respect for human life… unless it gets in his way.
 • It takes Rajanikanth 20 minutes to watch 60 Minutes.
 • Rajanikanth once shot down a German fighter plane with his finger, by yelling, "Bang!"
 • In an average living room there are 1,242 objects Rajanikanth could use to kill you, including the room itself.
 • Behind every successful man, there is a woman. Behind every dead man, there is Rajanikanth.
 • Rajanikanth destroyed the periodic table, because Rajanikanth only recognizes the element of surprise.
 • Rajanikanth got his drivers license at the age of 16 Seconds.
 • With the rising cost of gasoline, Rajanikanth is beginning to worry about his drinking habit.
 • The square root of Rajanikanth is pain. Do not try to square Rajanikanth, the result is death.
 • When you say "No one is perfect", Rajanikanth takes this as a personal insult.
PS: Please think 100 times before forwarding this email...or Rajnikanth will treat you with those 1,242 ways!! And remove my name from forward if you are still adamant to forward this.

11 comments:

యోగి said...

This would fit better for Balakrishna :)

Rajinikanth at least has an ounce of talent and an iota of charishma :D

సుజాత said...
This comment has been removed by the author.
సుజాత said...

I can't help forwarind this blogpost atleast to 50 people,even after reading the warning down there.

మంచు పల్లకీ said...

Yogi
You are correct. Rajni proved himself in his old films and he has got talent.
our BhaleKrish talent is known :-))

if you want to compare both of them.. you must see this
http://anamdam.blogspot.com/2009/02/blog-post.html

Subbarao said...

One more -- Earlier there was a "Bermuda square", once rajinikanth got angry and he kicked the one corner of Bermuda square then it became as "Bermuda Triangle"

చదువరి said...

హహ్హహ్హ.. మంచి సృజనాత్మకత!
"When Rajanikanth enters a room, he doesn't turn the lights on,............ he turns the dark off." సార్థక నామధేయుడన్నమాట!

జీడిపప్పు said...

హ హ్హ హ్హా భలే పోస్టు. రజినీకాంతా మజాకా!

మేధ said...

అధ్యక్షా, మీరు ఇలాంటివి పెట్టి రజనీకాంత్ అభిమానుల మనోభావాలు గాయపరుస్తున్నారు అని తెలియజేసుకుంటూ ముందుకుపోతున్నాము...
హ్హహ్హ.. just kidding :)

Anonymous said...

లైఫ్ ఇన్ బెంగళూరు విత్ రజనీ సారు..

ఈ ఎఫ్ ఎం రేడియో ప్రోగ్రాం విన్నారా?

indianinker said...
This comment has been removed by the author.
వేణు said...

ఫణి గారూ,

మీ పోస్టు వెరీ వెరీ ఫన్నీ!

ఇది సరే గానీ, ఇన్నాళ్ళూ మీరేమైపోయారు? ఈలోపు నేనో బ్లాగు కూడా మొదలెట్టేసిన ఉపద్రవం జరిగిపోయిందండీ. మీరు ‘సెలవుల్లో’ ఉన్నా కూడా మీ బ్లాగు ఫాలోయర్ గా చేరాను, పోస్టులు లేటుగానైనా వస్తాయని. సంతోషంగా ఉందిప్పుడు!